Direcţia de Servicii Sociale cu sediul în Braşov, str.Panselelor, nr.23, informează locuitorii municipiului Braşov, că începând cu data de 08.07.2014 pot depune cereri pentru obţinerea ajutorului gratuit de material lemnos, pentru sezonul rece noiembrie 2014- martie 2015, conform HCL nr. 576/2010 republicată. Beneficiază de ajutorul gratuit de lemne de foc, ca formă de protecţie socială, familiile şi persoanele singure cu domiciliul/ reşedinţa pe raza municipiului Braşov, care au venitul net lunar pe membru de familie sub salariul minim brut pe economie şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne de foc.  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu material lemnos se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu sau reşedinţă, definită drept „locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere sau, după caz, adresa la care familia/persoana singură locuieşte efectiv’’, dacă această situaţie se atestă în urma verificării pe teren. Cantitatea ce se va livra se va stabili în funcţie de volumul de lemn de foc rezultat în urma tăierilor de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov din afara fondului forestier, dar nu mai mult de 6 m3 de material lemnos. La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează prin munca temporară sau orice alte sume primite ca plată a muncii, inclusiv cele care provin din creanţe legale sau convenţii civile de întreţinere aflate în executare, precum şi indemnizaţii cu caracter permanent. Excepţie fac bursele de merit pentru elevi şi studenţi, ajutorul social, alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, precum şi bugetul complementar pentru persoanele cu handicap. Venitul net pe membru de familie se calculează cumulând veniturile tuturor membrilor familiei realizate în luna anterioară depunerii cererii şi împărţindu-l la numărul membrilor care locuiesc în fapt la adresa înscrisă în cererea pentru acordarea ajutorului.
Cererile se depun la sediul Direcţiei de Servicii Sociale, Str. Panselelor, nr.23, etajul  I, în perioada 08.07.2014 – 30.10.2014, după următorul program: luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.00 şi joi între orele 8.30-17.30.

Acte necesare în vederea obţinerii în mod gratuit de material lemnos:
           -    cerere tip (formularul se ridică de la Direcţia de Servicii Sociale)
                       -    declaratie privind veniturile realizate şi bunurile deţinute în proprietate (formularul se ridică de la Direcţia de Servicii Sociale)
                       -     declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele fără venituri
acte de identitate pentru solicitant şi membrii familiei acestuia(xerocopie)
adeverinţă de venit privind venitul net realizat în luna anterioară depunerii
cererii, pentru solicitant şi membrii familiei acestuia;
                        -    cupon pensie (xerocopie).
                        -    alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
Soluţionarea cererilor privind livrarea în mod gratuit de lemne de foc se va face în urma efectuării la domiciliul solicitantului a unei verificări pe teren, în vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi a veniturilor realizate de aceasta.
Nu pot beneficia de dreptul la material lemnos pentru încălzirea locuinţei:
familiile sau persoanele singure care beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare.
familiile sau persoanele singure care locuiesc în imobile în care sistemul de încălzire a fost
proiectat să funcţioneze cu alte surse de încălzire decât cu material lemnos.
familiile sau persoanele singure care nu deţin o sursă de încălzire pentru material lemnos.
d)   familiile sau persoanele singure care au în proprietate, mai mult de un autoturism indiferent de capacitatea acestuia, tractor, remorcă, deţin în proprietate altă locuinţă în afara celei de domiciliu sau, peste 1000 mp teren agricol/intravilan.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel:0368-469995 int.820 sau la adresa de e-mail dssbv@yahoo.com .