Deţinătorii legali de arme trebuie să ştie că, la data de 27.06.2011 a fost publicată în M.O. al României partea I, Legea nr. 117 din 15.06.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, care a intrat în vigoare la data de 27.07.2011. Important pentru deţinătorii legali de arme este faptul că a fost introdus conceptul de „valabilitate a permisului de armă”.

Astfel, în cazul permiselor de armã eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul de valabilitate prevãzut la art. 27 din Legea nr. 295/2004, republicată, curge de la data eliberãrii, cu ocazia primei autorizãri sau, dupã caz, de la data ultimei vize a acestora.

În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat ca, în termen de cel mult 6 luni până la expirarea valabilităţii acestor documente, să se prezinte la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Aceată prevedere se aplică şi documentelor ce atestă calitatea unor persoane (atestatele de colecţionar şi atestatele de instructori în poligonul de tragere).

Ca urmare, posesorii permiselor de armă tip A şi tip B, atestatelor de colecţionar şi a celor de instructori în poligonul de tragere eliberate sau vizate în cursul anului 2008 se vor prezenta în vederea prelungirii valabilităţii acestor documente, având asupra lor, după caz, următoarele:

1.       permisele de armă şi armele înscrise în acestea;

2.       actul de identitate;

3.       permisul de vânătoare;

4.      cererea tip care va fi completată şi semnată inclusiv pe verso de către titularul permisului de armă, pentru a confirma că a fost instruit cu privire la unele reguli generale care trebuiesc respectate de către posesorul permisului de armă.

5.      o fotografie color ( dimensiune 3 x 4 cm);

6.      adeverinţă care să ateste calitatea ce a determinat acordarea autorizării pentru a deţine arma de apărare şi pază (în cazul persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice);

7.      documentele de predare-primire (contract de închiriere) a armelor de apărare şi pază (în cazul în care sunt închiriate de la armurieri autorizaţi);

8.      adeverinţă care să ateste calitatea de antrenor sau sportiv, pentru persoanele care deţin arme de tir si nu sunt vânători autorizaţi;

9.      atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie;

10.  certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii (se ridică de la sediul I.P.J. Braşov - Serviciul A.E.S.P.);

11.  aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

12.  certificat de cazier judiciar;

13.  dovada efectuării tragerii experimentale în cazul armelor cu ţeavă ghintuită;

Cererea şi certificatul medical tip pot fi procurate de la I.P.J. Braşov – Serviciul A.E.S.P., iar  certificatul de cazier judiciar poate fi obţinut de la poliţiile municipale şi orăşeneşti.

Activităţile de prelungire a valabilităţii documentelor se vor efectua zilnic, de luni până joi, între orele 08.30 - 10.30, la sediul I.P.J. Braşov - Serviciul A.E.S.P. camera 302, etaj 3, iar informaţii suplimentare pot fi obţinute şi la numerele de telefon: 0268/407500 interioare 20206 sau 20205.